Stowarzyszenie
Klub Golfowy
"First Warsaw Golf & Country Club"

Partnerzy

Statut Klubu Golfowego

Statut Klubu Golfowego
"First Warsaw Golf and Country Club"

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klubu Golfowego "First Warsaw Golf and Country Club" i w dalszej części statutu zwane jest "Klubem".

§2

Terenem działania i siedzibą Klubu jest Rajszew, gmina Jabłonna.

§3

Klub jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.

§4

Klub zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby, które wyrażają wolę uprawiania i propagowania gry w golfa i spełniają wymogi określone w niniejszym statucie.

§5

Klub może być członkiem innych organizacji kultury fizycznej o charakterze krajowym i zagranicznym.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celem Klubu jest:

 1. Propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportowej.
 2. Propagowanie gry w golfa jako sposobu spędzania wolnego czasu i podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej człowieka.
 3. Krzewienie znajomości zasad i przepisów gry w golfa.
 4. Organizowanie zawodów golfowych.
§7

Swoje cele Klub realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie nauki gry w golfa, szkółek dla młodzieży, wykładów z etykiety gry oraz propagowanie reguł Royal and Ancient Golf Club of Scotland.
 2. Organizowanie turniejów krajowych i międzynarodowych.
 3. Utrzymywanie stałych kontaktów roboczych z innymi klubami golfowymi w Polsce i za granicą.
 4. Zapewnienie swym członkom warunków do uprawiania gry w golfa.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§8

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne - obywatele polscy lub cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania, a także osoby prawne.

§9

 1. Klub posiada członków:
  1. indywidualnych
  2. firmowych
  3. honorowych
 2. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po złożeniu pisemnej deklaracji, wniesieniu wpisowego i po podjęciu uchwały przez Zarząd.
 3. Członkowie niepełnoletni są przyjmowani przez Zarząd po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie za szczególne zasługi dla Klubu.
 5. Członkowie firmowi posiadający osobowość prawną uczestniczą w działalności Klubu poprzez swoich przedstawicieli.
§10

Członkowie indywidualni i firmowi mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranymi do władz Klubu oraz uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, z wyjątkiem osób niepełnoletnich.
 2. Brać czynny udział w działalności Klubu i korzystać z jego pomocy w realizacji zadań statutowych.
 3. Zgłaszać postulaty wobec władz Klubu,
 4. Otrzymywać informacje we wszystkich sprawach dotyczących Klubu.
 5. Korzystać z urządzeń Klubu.
§11

Do obowiązków członków indywidualnych i firmowych należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 2. Terminowe płacenie składek członkowskich.
 3. Branie udziału w pracach Klubu.
 4. Dbanie o dobre imię Klubu
§12

Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom indywidualnym i firmowym, a ponadto są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§13

Ustanie członkostwa następuje w wyniku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie.
 2. Cofnięcia na piśmie zgody przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej.
 3. Śmierci członka.
 4. Skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek za co najmniej trzy miesiące.
 5. Wykluczenie uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę Klubu.
 6. Utraty osobowości prawnej.
 7. Rozwiązania Klubu.
§14

Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członkom przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział IV
Władze Klubu

§15

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie postanowią inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia niniejszego statutu nie wymagają dla ważności uchwały w danym przedmiocie spełnienia surowszych warunków.
§16
Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd co rok i ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na żądanie co najmniej 2/3 liczby członków
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu miesiąca od daty złożenia żądania lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków nie później, niż na 2 tygodnie przed zebraniem.
§17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu działania Klubu.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Zatwierdzanie rocznego budżetu.
 6. Uchwalanie składek członkowskich.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Klubu.
 8. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 9. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Klubu.
§18
Zarząd

 1. Zarząd składa się z trzech członków - prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie programu działania Klubu.
 2. Kierowanie całokształtem działalności Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 5. Opracowywanie regulaminów wewnętrznych.
 6. Powoływanie kół i komisji Klubu.
 7. Rozpatrywanie sporów w obrębie Klubu.
 8. Zarządzanie majątkiem i finansami.
§20
Komisja rewizyjna

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
 2. Komisja składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Klubu.
 4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Komisja dniała w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie
§21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Prowadzenie bieżących i rocznych kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z kontroli i żądanie wyjaśnień.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem udzielenie Zarządowi absolutorium.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§22

 1. Klub może posiadać majątek nieruchomy, ruchomości i fundusze,
 2. Fundusze stanowią:
  1. składki i wpisowe,
  2. dochody z działalności gospodarczej,
  3. dotacje, darowizny, zapisy,
  4. inne wpływy.
§23

Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych, wymagane są podpisy Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§24

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany statutu wymagają zatwierdzenia przez władzę rejestrową.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

 Statut | Informacje  | Kontakt   Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC

Copyright © 2006-2014 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
408654